Osuuskunnan säännöt

Herttoniemen ruokaosuuskunta

Y-tunnus 2399377-0

1 § Osuuskunnan toiminimi on Herttoniemen ruokaosuuskunta. Osuuskunnan kotikunta on Helsinki.

2 § Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä taloudenpidon tukemiseksi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä arvopapereita sekä harjoittaa seuraavaa liiketoimintaa: viljellä puutarhatuotteita, vihanneksia, viljaa, hedelmiä, juureksia ja marjoja ja myydä sekä välittää näitä, tarjota virkistyspalveluita, järjestää tapahtumia ja koulutusta, harjoittaa mehiläisten hoitoa, tarjota kahvila- ja ravintolapalveluita, harjoittaa markkinointipalveluja, kalastusta sekä metsästystoimintaa, edistää luomutuotantoa ja tukea jäsenomisteista ruokahuoltoa.

3 § Osuuskunnan jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä seitsemänkymmenen (70,00 €) euron suuruisella osuusmaksulla, joka täytyy maksaa yhdessä (1) erässä kahden viikon kuluttua osuuskuntaan liittymisestä.

4 § Osuuskunnan tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

5 § Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen yhdessä.

6 § Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Heidän on annettava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Hallitus valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja johtaa sen toimintaa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

7 § Jos jäsen tahtoo erota osuuskunnasta, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti osuuskunnan jäsenvastaavalle. Jäsenen katsotaan eronneen osuuskunnasta, kun sanottu ilmoitus on tullut jäsenvastaavan tietoon. Osuusmaksu palautetaan jäsenen erotessa osuuskuntalain mukaisesti.

8 § Osuuskunnan jäsenyys alkaa kun jäsen on maksanut osuusmaksun osuuskunnan pankkitilille.

9 § Osuuskunnan jäsen voidaan erottaa jos hän ei toimi osuuskunnassa tai ei toimi sen etujen mukaisesti. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

10 § Lisäosuusmaksua ei ole.

POISTETTU KOHTA SÄÄNNÖISTÄ 11 § Osuuskunnalla on kannatusjäseniä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Kannatusjäsenyys maksetaan vuosittain. Kannatusjäsenet saavat osallistua osuuskunnan toimintaan ja kannatusjäsenet otetaan varsinaisjäseneksi osuuskuntaan etusijalta kun osuuskuntasta vapautuu jäsenyyksiä.

12 § Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

13 § Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesä-kuun loppuun mennessä.

14 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

• todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

• esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muille vastuuvelvollisille

• päätetään mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä

• päätetään jäseniltä ostettavien palvelujen yleiset hinnoitteluperusteet

• määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

• valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat

• käsitellään aloitteet

• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta sähköpostilla.

16 § Hallitus päättää, miten sen valvonnassa hoidetaan osuuskunnan juoksevat asiat.

17 § Hallituksen tehtävänä on muualla säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi:

• edistää osuuskunnan etua ja huolehtia siitä, että osuuskunnan hallinto, kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty

• halutessaan valita osuuskunnalle toimitusjohtaja keskuudestaan tai ulkopuolelta

• ylläpitää jäsenluetteloa, johon on merkittävä osuuskunnan jäsenen nimi ja osoite, hänen osuusmaksujensa määrä sekä kuukausi, jona hän on tullut jäseneksi tai jäsenyys on lakannut.

• kutsua koolle osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat

• hallitus voi päättää liittymismaksujen suuruudesta osuuskunnan kokouksen valtuuttamana enintään 5 vuodeksi kerrallaan

18 § Osuuskunnalla on toimintatavat, jotka hyväksytään osuuskuntalasisten kesken.

19 § Jos osuuskunta puretaan, omaisuus jaetaan osuuskuntalaisten kesken.

20 § Näitä osuuskunnan sääntöjä voidaan muuttaa osuuskunnan varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Kutsu on toimitettava jäsenille vähintään 2 viikkoa ennen kokousta. Sääntömuutos toteutuu kokouksen päätöksellä kun hyväksymisen takana on vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Säännöt 1 § – 20 § hyväksytty 7.5.2011 osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa

Muutokset: 4 §, 7 §, 13 § ja 17 § hyväksytty 23.9.2012 osuuskunnan sääntömääräisessä kokouksessa

Muutokset merkitty kursiivilla sääntöihin 11 § (poistettu säännöistä) ja 17 § (muutettu viimeistä kohtaa) muutosilmoituksemme kaupparekisteriin rekisteröityy 31.12.2012